Regulamentul oficial al campaniei
“Agrii, în sprijinul fermierilor afectați de secetă!”

Art 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei “Agrii, în sprijinul fermierilor afectați de secetă!”, denumita in continuare “Campania” este AGRII ROMANIA SRL, societate comerciala din Romania, cu sediul in Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 3, Judet Timis, Cod Postal 307200, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J35/1768/1991, CUI 1827872(“Agrii” sau “Organizatorul”).

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Campania este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor comercializate de Agrii pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Campanie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site‐ului www.agrii.ro

De asemenea, informatii privind organizarea Campaniei pot fi solicitate reprezentantilor Agrii de pe intreg teritoriul Romaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta participantii cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor respective pe site-ul Agrii la www.agrii.ro

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii participantilor, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a campaniei

Campania va fi organizata in perioada 01 septembrie-31 octombrie 2022 si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei. Campania va incepe la data de 01 septembrie 2022, ora 00.00, si se va incheia la data 31 octombrie 2022, ora 23.59, sau la momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care moment se va produce mai curand.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Promotiei si, de asemenea, dreptul de a prelungi durata de desfasurare a acesteia, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabila.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania.

In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul Agrii la www.agrii.ro.

In situatiile incetarii campaniei din motive de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania sau primirii unei sentinte si/sau actului de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. Drept de participare

La aceasta Campanie poate participa orice persoana persoana juridica romana si/sau orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

In sensul celor de mai sus, se considera ca orice persoana implicata in Campanie a luat la cunostinta despre Regulamentul Campaniei, iar orice decizie este consecinta propriei analize.

Daca, in cadrul Campaniei, sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la premii in absenta indeplinirii conditiilor incluse in Campanie, incalcand astfel prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor acordate in mod incorect drept bonus si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

Organizatorul isi rezerva dreptul:

-de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si

-de a refuza acordarea premiilor care fac obiectul prezentului Regulament in cazul constatarii unor asemenea situatii.

Art. 4. Produsele participante

(1) Produsele participante la aceasta campanie sunt Lithovit Uree, Lithovit Bor, Lithovit Aminoacizi, Lithovit Standard, Lithovit Forte si Comcat, disponibile la vanzare in portofoliul AGRII Romania SRL

(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu prezentul regulament, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei. Dreptul Organizatorului de a dispune de produsele alocate campaniei care nu au fost utilizate in acest scop este neingradit.

Art. 5. Mecanismul Campaniei

AGRII oferă tuturor clienților sai care au suprafete calamitate achizitioneaza de la Agrii in perioada 1 septembrie 2022 – 31 octombrie 2022 de minim 50.000 lei semințe, pesticide, îngrășăminte foliare, biostimulatori sau adjuvanți, un ajutor pentru a putea avea culturi de toamnă bine răsarite. Astfel pentru fiecare hectar de cultură calamitată în anul 2022, AGRII va oferi în mod GRATUIT un biostimulator ce se aplică pe suprafața de un hectar pentru tratamentele de toamnă la culturile de cereale păioase sau de rapiță astfel: Lithovit +50%Uree 1 kg/ha, Lithovit +5%Bor 1,5 kg/ha, Lithovit+25%Aminoacizi 1,5 kg/ha, Lithovit Standard 1,5 kg/ha, Lithovit Forte 1,5 kg/ha si Comcat 100 g/ha.

Suprafata maxima pentru care se acorda biostimulatorul

BiostimulatorDoza recomandata kg/haPersoane JuridicePersoane fizice (PF, PFA, II)
COMCAT0.1Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 200 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 20 kg Comcat
LITHOVIT FORTE1.5Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 66 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 100 kg Lithovit Forte
LITHOVIT STANDARD1.5Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 100 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 150 kg Lithovit Standard
LITHOVIT+25% AMINOACIZI1.5Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 66 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 100 kg Lithovit +25% Aminoacizi
LITHOVIT+5% BOR1.5Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 66 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 100 kg Lithovit +5%Bor
LITHOVIT+50% UREE1.0Toata suprafata calamitata minim 50%Maxim 100 ha (suprafata calamitata minim 50%)
– maxim 100 kg Lithovit +50% Uree

Cine se inscrie?

Pentru a beneficia de premiile campaniei, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii :

Sa fie Client AGRII = client care cumpară de la AGRII în perioada 1 septembrie 2022 – 31 octombrie 2022 de minim 50.000 lei semințe, pesticide, îngrășăminte foliare, biostimulatori sau adjuvanți. Comanda si livrarea acesteia trebuie sa fie efectuate pe durata campaniei. Premiul este acordat o singura data pentru fiecare client care achizitioneaza pe durata campaniei produsele mentionate in valoarea minima de 50.000 lei. Pentru claritate, prezentul regulament nu se adreseaza clientilor care cumpara din fitofarmaciile Organizatorului.

Sa aiba platile la zi la data validarii – sa nu aiba sold scadent neachitat la data validarii.

Sa aiba suprafața calamitată – procent de calamitare minim 50% – va fi dovedită de prezența Procesului Verbal de constatare și evaluare a pagubelor emis de autoritatile competente

Cum procedezi? Trimite o copie a Procesului Verbal de constatare si evaluare a pagubelor catre adresa marketing@agrii.ro și următoarele informații: Nume societate, Pesoana de contact, telefon si adresa de livrare a biostimulatorului in caz de validare. Validarea se comunica pe email in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea procesului verbal de constatare si evaluare a pagubelor. Comunicarile si validarile sunt valabile exclusiv prin comunicare la adresa marketing@agrii.ro.

Termenul maxim de livrare va fi 31.12.2022. Costurile de livrare sunt suportate de Organizator.

Art.6. Premiile si acordarea lor

  1. Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei campanii sunt:
PremiuCantitate (kg)
Lithovit Uree5220
Lithovit Bor9520
LIthovit aminoacizi5860
Lithovit Standard4850
Lithovit Forte5740
Comcat758

(2) Valoarea estimativa totala a premiilor este 1.500.000 lei.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica orice reclamație primită și de a valida câștigătorul abia după soluționarea speței.

Art.7. Limitarea raspunderii

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde in cazul vanzarii aceluias produs. Singura garantie oferita de Organizator consta in faptul ca premiul va fi in termenul de garantie la data livrarii.

Art.8. Forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.9. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art.10. Protectia datelor cu caracter personal

In cadrul prezentei Campanii, pentru buna desfasurare, Organizatorul va retine si va prelucra date cu caracter personal ale participantilorsi ale persoanelor care vor formula sesizari cu privire la campanie, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date – “Regulamentul UE 2016/679”.

Scopul, natura, motivul si durata procesarii: Organizatorul prelucreaza datele personale ale reprezentantilor, persoanelor de contact, salariatilor proprii/colaboratorilor participantilor implicati, avand in vedere interesul lor legitim constand in participarea la prezenta campanie, precum si in vederea constatarii, exercitarii si apararii unui drept al Organizatorului in instanta sau in fata unor autoritati publice sau private sau pentru indeplinirea unei obligatii legale. De asemenea, organizatorul prelucreaza datele pentru verificarea eligibilitatii participantilor, gestionarea campaniei, solutionarea contestatiilor si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale, pentru scopuri în materie de securitate sau de prevenire a fraudei, pentru a trimite orice informare considerata utila de catre AGRII. Categoriile de date personale ce vor fi colectate/prelucrate in aceste scopuri sunt in special date de identificare, respectiv : nume, prenume, CNP(daca participantul este fermier persoana fizica) adresa/alte date de contact, societate, telefon/fax, e-mail, functie, semnatura sau alte date din aceasta categorie, transmise pe durata campaniei si ulterior in scopul realizarii obiectivelor campaniei. Alte date personale privind identitatea pot fi colectate si prelucrate in situatia in care una dintre parti este persoana fizica si/sau in conditiile in care legislatia in vigoare prevede si/sau permite necesitatea.

Organizatorul va dezvalui aceste informatii catre terti, din ratiuni administrative(pentru monitorizarea, executarea, arhivarea documentelor campaniei), inters legitim sau in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept.

Durata prelucrarii datelor si data limita pentru stergerea acestora este de 5 ani, putand fi prelungita daca interesul legitim/prevederile legale impun un termen mai lung. Baza legală a prelucrării datelor – art. 6 alin 1 litera c din Regulamentului UE nr. nr. 679/2016 si Codul fiscal

Drepturile participantilor : dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare procesare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de luare a deciziilor automatizate si de profilare, dreptul de a se adresa ANSPDCP

Pentru orice intrebari/neclaritati/comunicari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: gdpr@agrii.ro.

Art.11. Alte clauze

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate pe email si vor fi luate in considerare pana la data de 05 Noiembrie 2022, inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Comanda acum - 0756 055 481 preloader